Na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Dąbrowskim a Gminą Olesno, Gminnej Bibliotece Publicznej w Oleśnie powierzono wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej. Od 1.08.2020 r. biblioteka sprawuje więc opiekę merytoryczną nad siecią bibliotek publicznych w Powiecie Dąbrowskim, a swoje zadania realizuje poprzez:

  • udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,
  • sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust.5 ustawy o bibliotekach,
  • koordynację rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych w powiecie,
  • doskonalenie zawodowe pracowników – konsultacje, cykliczne seminaria bibliotekarskie,
  • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
  • pełnienie funkcji ośrodka biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym.

W skład sieci bibliotecznej w Powiecie Dąbrowskim wchodzi 7 bibliotek głównych i 11 filii. Wszystkie te placówki mają charakter uniwersalny, kładą nacisk na dostosowywanie oferty do potrzeb użytkowników, a przede wszystkim pełnią funkcję jednych z ważniejszych ośrodków życia kulturalnego w powiecie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławiu

33-220 Bolesław 129
tel. 14 641-50-27


Gminna Biblioteka Publiczna w Mędrzechowie

33-221 Mędrzechów 9
tel. 14 643-74-89

Filia Biblioteczna w Grądach

Grądy 32
33-221 Mędrzechów
tel. 14 643-74-89

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Radgoszczy

ul. W. Witosa 24
33-207 Radgoszcz
tel. 14 641-41-02

 

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa
im. Jakuba Bojki w Gręboszowie

33-260 Gręboszów 143
tel. 14 641-16-60

 

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Polna 13
33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. 14 655-93-03


Filia Biblioteczna w Gruszowie Wielkim

33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. 14 657 80 41


Filia Biblioteczna w Nieczajnie Górnej

33-205 Nieczajna Górna 313
tel. 14 687 42 37


Filia Biblioteczna w Smęgorzowie

33-202 Smęgorzów
tel. 14 657 81 28


Filia Biblioteczna w Szarwarku

33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. 14 657 80 35

 

Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie
Biblioteka Publiczna w Szczucinie

ul. Piłsudskiego 7
33-230 Szczucin
tel. 14 643 64 15


Filia Biblioteczna w Borkach

Borki 164
33-230 Szczucin


Filia Biblioteczna w Brzezówce

Brzezówka 172 a
33-230 Szczucin


Filia Biblioteczna w Delastowicach

Delastowice 116
33-230 Szczucin


Filia Biblioteczna w Słupcu

Słupiec 27/1
33-230 Szczucin