Data wpisu: 16.08.2019

Zwracam się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Państwa placówki informacji o naborze do XVI edycji projektu grantowego Twoja Szansa na Przedsiębiorczość realizowanego dla powiatu dąbrowskiego.

 

Nabór XVI edycji będzie trwał od 14.08.2019 do 28.08.2019 . Do tej pory w poprzednich edycjach wydano około 140 dotacji dla powiatu dąbrowskiego. W razie pytań prosimy o kontakt z biurem.

 

JEST TO OSTATNI NABÓR W 2019 ROKU.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE XVI EDYCJA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W STARACHOWICACH OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU

,,Twoja szansa na przedsiębiorczość” – powiat dąbrowski.

Celem głównym projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia w postaci:
– dostarczenie wiedzy nt. uruchomienia działalności gospodarczej. (udzielenie wsparcia szkoleniowo doradczego),
– umożliwienie pokrycia kosztów utworzenia firmy BEZZWROTNA DOTACJA – dostarczenie wiedzy nt. prowadzonej działalności gospodarczej (udzielenie wsparcia pomostowego doradczego).
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku powyżej 30 lat i więcej zamieszkujące/uczące się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze subregionu Tarnowskiego woj. małopolskiego (powiaty: m. Tarnów, tarnowski, brzeski, dąbrowski) zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

wiek 30 lat i więcej
pozostające bez pracy tj. bierne zawodowo lub bezrobotne ( nie trzeba być zarejestrowanym w Urzędzie Pracy!)
zamieszkujące lub uczące się na terenie subregionu tarnowskiego tj. miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego
które należą do co najmniej 1 z poniższych grup:
osoby powyżej 30 roku życia
osoby bezrobotne
osoby niepełnosprawne
osoby o niskich kwalifikacjach
kobiety

Proces rekrutacji trwa od 14.08.2019 do 28.08.2019

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1400 :
– osobiście w Punkt Obsługi Dąbrowa Tarnowska, ul. Oleśnicka 3, telefon: 517 878 962
– za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adresy:

Punkt Obsługi Dąbrowa Tarnowska, ul. Oleśnicka 3,

Szczegółowe informacje o warunkach udziału w projekcie można uzyskać na stronie internetowej: www.twojaszansa.pakd.pl

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY