Data wpisu: 07.04.2021
Zdjęcie do wpisu Konkurs Najaktywniejszy Czytelnik Gminy Olesno 2021

Drodzy Czytelnicy

Zapraszamy do udziału w konkursie Najaktywniejszy Czytelnik Gminy Olesno 2021, który jest pierwszym etapem Powiatowego Konkursu Najaktywniejszy Czytelnik Powiatu Dąbrowskiego 2021.

Można zdobyć atrakcyjne nagrody, a przede wszystkim tytuł Najaktywniejszego Czytelnika Gminy, a nawet powiatu!

 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU NAJAKTYWNIEJSZY CZYTELNIK GMINY OLESNO 2021
– eliminacje do Konkursu Powiatowego Najaktywniejszy Czytelnik Powiatu Dąbrowskiego 2021

1. Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie, 33-210 Olesno, ul. Leśna 11A.
2. Patronat honorowy: Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec.
3. Cele konkursu:
1) promocja książki, czytelnictwa i bibliotek,
2) zachęcanie do korzystania z usług bibliotek publicznych,
3) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i literackich,
4) kształtowanie nawyku regularnego czytania,
5) integracja miłośników książek – czytelników i bibliotekarzy.
4. Adresaci konkursu: Czytelnicy bibliotek z terenu gminy Olesno: Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie, Filii Bibliotecznej w Ćwikowie oraz Filii Bibliotecznej w Zalipiu.
5. Wypożyczenia uwzględnione przy rozstrzyganiu konkursu: wszystkie wypożyczenia dokonane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
6. Konkurs rozstrzygany będzie w obrębie następujących kategorii wiekowych:
· I kategoria – czytelnicy od 6 do 9 lat,
· II kategoria – czytelnicy od 10 do 15 lat,
· III kategoria – czytelnicy od 16 do 25 lat,
· IV kategoria – czytelnicy powyżej 25. roku życia.
7. Etapy konkursu:      
Etap I
Pracownicy każdej placówki bibliotecznej z terenu Gminy Olesno wyłonią czytelników (maksymalnie 3 osoby* z każdej kategorii wiekowej), którzy w czasie trwania konkursu (od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.) wypożyczą największą liczbę książek. Następnie złożą w siedzibie Organizatora Kartę Zgłoszenia, stanowiącą Załącznik nr 1* do niniejszego Regulaminu.
Etap II
Spośród zwycięzców etapu I, Organizator wyłoni laureatów Gminnego Konkursu Najaktywniejszy Czytelnik Gminy Olesno 2021(maksymalnie 3 osoby** z każdej kategorii wiekowej). Finaliści II etapu zakwalifikowani zostaną do Powiatowego Konkursu Najaktywniejszy Czytelnik Powiatu Dąbrowskiego 2021.
8. Warunki udziału w konkursie: warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie Deklaracji Udziału w Gminnym Konkursie Najaktywniejszy Czytelnik Gminy Olesno 2021 (Załącznik 2*)  zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie wizerunku. W przypadku uczestników niepełnoletnich Deklarację Udziału podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
9. Komisja konkursowa przyzna po jednej nagrodzie głównej dla I, II, III i IV kategorii wiekowej oraz nagrody dodatkowe.
10. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w styczniu, w czasie gali finałowej, na którą otrzymają zaproszenie wszyscy finaliści konkursów przeprowadzonych w placówce głównej w Oleśnie oraz Filiach Bibliotecznych w Ćwikowie i Zalipiu.
11. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
12. Pracownicy placówek objętych konkursem nie mogą brać w nim udziału.
13. Wszyscy finaliści etapu gminnego, zakwalifikowani do etapu powiatowego, zostaną zapoznani z Regulaminem Powiatowego Konkursu Najaktywniejszy Czytelnik Powiatu Dąbrowskiego 2021, którego znajomość stwierdzą wypełniając  Deklarację Udziału w Powiatowym Konkursie Najaktywniejszy Czytelnik Powiatu Dąbrowskiego 2021.
14. Przetwarzanie danych i udostępnienie wizerunku:
1)  Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Gminnego Konkursu Najaktywniejszy Czytelnik Gminy Olesno 2021 jest Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie, ul. Leśna 11 A, 33-210 Olesno.
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) przeprowadzenia i realizacji konkursu na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO”;
b) rozliczenia konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
c) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na zapytania lub ewentualne roszczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3)      Dane osobowe uczestników konkursu będą przekazane członkom komisji konkursowej powołanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleśnie. Dane osobowe zwycięzców oraz ich wizerunek, mogą być przekazywane, a następnie publikowane na:
a) stronach internetowych Organizatora oraz Filii Bibliotecznych biorących udział w konkursie,
b) portalu społecznościowym Facebook – profilu Organizatora oraz Filii Bibliotecznych biorących udział w konkursie
4) Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji konkursu, jego rozliczenia, udzielenia odpowiedzi
na ewentualne zapytania oraz przez okres, przez który przechowywane są dane zawarte w dokumentacji konkursowej w celach archiwalnych.
5) Uczestnicy konkursu / ich rodzice lub opiekunowie prawni posiadają prawo:
a) uzyskania dostępu do swoich danych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli przepisy prawa, na podstawie których dane są przetwarzane, będą na to pozwalać,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
e) przeniesienia swoich danych osobowych,
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych i/lub danych dziecka narusza przepisy RODO.
6) Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursu. Wyrażenie zgody uczestnika / rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika na rozpowszechnianie wizerunku, który będzie utrwalony podczas gali finałowej, jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie.
7) Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie nie zamierza przetwarzać danych w innych celach niż wskazane w niniejszym regulaminie.
8) We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleśnie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail:iod.olesno@gmail.com, korespondencyjnie na adres siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu lub osobiście w siedzibie Biblioteki (po wcześniejszym umówieniu wizyty).
15.  Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.
16.  Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie w godzinach pracy placówki.

 

* Treść załączników dostępna jest w galerii zdjęć

** W przypadku wyłonienia większej liczby osób z taką samą liczbą wypożyczonych książek, dopuszcza się zwiększenie liczby uczestników.

 

 

zobacz galerię