Data wpisu: 31.08.2020
Zdjęcie do wpisu Narodowe Czytanie

Wójt Gminy Olesno oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie serdecznie zapraszają do włączenia się w Akcje Narodowe Czytanie pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej!
Podczas dziewiątej odsłony Akcji czytać będziemy „Balladynę” Juliusza Słowackiego.

Spotkanie odbędzie się 5 września 2020 roku
przed siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie o godz. 17:00

ZAPRASZAMY!

 

 

REGULAMIN DZIEWIĄTEJ ODSŁONY AKCJI NARODOWE CZYTANIE
POD HONOROWYM PATRONATEM PARY PREZYDENCKIEJ ORGANIZOWANEJ
W DNIU 5 WRZEŚNIA 2020 ROKU W OLEŚNIE
W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 W POLSCE

§ 1
Organizatorzy

1.   Organizatorami Akcji Narodowe Czytanie są:

·         Wójt Gminy Olesno

·         Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie

§ 2
Zakres obowiązywania

1.   Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas dziewiątej odsłony akcji Narodowe Czytanie organizowanej na placu przed siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie,
ul. Leśna 11 A, 33-210 Olesno w dniu 5 września 2020 roku od godziny 17:00

2.   Osoby przebywające na terenie wydarzenia podlegają przypisom porządkowym tego miejsca.

3.   Wejście i przebywanie osób na terenie wydarzenia oznacza bezwzględną akceptację
i przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

4.   Organizacja wydarzenia odbywa się w oparciu o „Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 w Polsce” wydane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektorat Sanitarny, dostępne na stronach: www.gov.pl; www.nkidn.gov.pl; www.gis.gov.pl oraz w oparciu o postanowienia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 7 sierpnia 2020r. (Dz.U. z 2020r.poz.1356)

§ 3
Szczegółowe wytyczne

1.   Uczestnicy Akcji Narodowe Czytanie zobowiązani są do respektowania próśb i polecań przedstawicieli Organizatorów wydarzenia, związanych z prawidłowym przeprowadzeniem wydarzenia i przestrzeganiem zapisów niniejszego regulaminu.

2.   W Akcji Narodowe Czytanie mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe tj. nie przejawiające niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem oraz nie przebywające na kwarantannie i nie objęte nadzorem epidemiologicznym

3.   Organizatorzy realizując wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w zakresie organizacji imprez Kulturalnych w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2
w Polsce (opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod adresem: https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce) zbiorą dane kontaktowe od uczestników wydarzenia (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego) w celu ułatwienia służbom sanitarnym przeprowadzenie ewentualnego dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w wydarzeniu. Dane przetwarzane będą przez Wójta Gminy Olesno oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleśnie reprezentowana przez Dyrektora będących dalej ”Administratorami danych” na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika wydarzenia, przy czym odmowa udzielenia zgody uniemożliwia wzięcie uczestnikowi udziału w Akcji Narodowe Czytanie. Dane
o których mowa przetwarzane będą przez okres 14 dni po zakończeniu Wydarzenia.

4.   Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do:

·         Zakrywania ust i nosa (maseczki/przyłbice),

·         Zachowania zalecanego dystansu 1.5 m od pozostałych uczestników Akcji Narodowe Czytanie (min.1,5metra)

5.   Uczestnicy samodzielnie wyposażają się w  środki ochrony osobistej (maski/ przyłbice).

6.   Dezynfekcja dłoni przez uczestników Akcji Narodowe Czytanie przy wejściu na teren jest obowiązkowa- środki do dezynfekcji zapewniają Organizatorzy.

7.   Zajmowanie miejsc i rozmieszczenie uczestników wydarzenie zakłada zachowanie rekomendowanego dystansu 1.5m. Uczestnicy wydarzenia powinni zająć przygotowane przez organizatorów miejsca lub usiąść/ stanąć tak, żeby zachować ww. dystans od innych, niespokrewnionych uczestników.

8.   Pracownicy, przyjaciele Organizatorów w szczególności mający kontakt
z publicznością zobowiązani są do obowiązkowego korzystania w trakcie przygotowań i przebiegu wydarzenia ze środków ochrony osobistej (maski/przyłbice).

 

§ 4

1.   Organizatorzy Akcji Narodowe Czytanie informują, że wydarzenie zostanie udokumentowane (materiał fotograficzny) w celach informacyjnych, marketingowych, promocyjnych, reklamowych. Udział w wydarzeniu jest równoważny z wyrażenie zgody na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ. Urz. UE L 119
z 04.05.2016).

2.   Zgoda obejmuje utrwalenie, obróbkę i wielokrotne powielanie wykonanych zdjęć, korzystanie i rozporządzanie zdjęciami (w szczególności wykorzystanie zdjęć na stronach internetowych Organizatorów).

 

Postanowienia końcowe

Osoby uczestniczące w Akcji Narodowe Czytanie organizowanej przez Wójta Gminy Olesno i Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleśnie zobowiązują się postępować zgodnie z opisanymi w niniejszym Regulaminie zasadami i dostosować się do obostrzeń wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, zakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
z dnia 7 sierpnia 2020r. (Dz.U. z 2020r. poz.1356). Stan na dzień 4.09.2020r.