Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gbpolesno.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 24.09.2019r.

Data ostatniej aktualizacji strony: 06.02.2024r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

– niektóre artykuły zapisane są w formacie, które mogą nie być prawidłowo odczytywane przez programy dla osób ze szczególnymi potrzebami

– część załączonych plików graficznych nie posiada opisów alternatywnych bądź pobliski obraz ma ten sam alternatywny tekst

– podczas użytkowania strony występuje niski kontrast w porównaniu do tekstu

– niektóre zapisy są w zmniejszonej czcionce

 

Ułatwienia na stronie internetowej

·  podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

·  możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

·  możliwość włączenia lektora do czytania treści strony

 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację zaktualizowano dnia 06.02.2024r.

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonego audytu WCAG oraz samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba kontaktowa: Paweł Świętochowski

E-mail: biblioteka@gbpolesno.pl

Telefon: 14 687 00 87

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo:

– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu

– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu

– wnioskować o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu

 

Żądanie powinno zawierać

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej

– wskazanie strony internetowej lub elementu strony, której dotyczy żądanie

– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

 

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oleśnie  

·         Do budynku prowadzą dwa wejścia z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

·         Oba wejścia nie mają progów.

·        Wyznaczone miejsce na parking dla osób niepełnosprawnych.

·         Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

·         W budynku nie ma oznaczeń w  alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

·         Możliwość swobodnego poruszania się dzięki dużej przestrzeni i szerokich korytarzach.

·         Budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych.

·         Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

·         Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

·         Do drugiej kondygnacji budynku prowadzą jedynie schody. W przypadku osób ze szczególnymi potrzebami – pracownicy chętnie pomogą dostać się na górę.

 

Dostępność architektoniczna Filia Biblioteczna w Zalipiu

·         Do budynku prowadzi jedno wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych

·         Wejście nie posiada progu

·         Brak oznaczonego miejsca na parkingu dla osób niepełnosprawnych.

·         Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

·         W budynku nie ma oznaczeń w  alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

·         Brak możliwości swobodnego poruszania się ze względu na małą powierzchnię budynku

·         Budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych

·         Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

·         Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Dostępność architektoniczna Filia Biblioteczna w Ćwikowie

·         Do budynku prowadzi jedno wejście bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych

·         Wejście nie posiada progu

·         Brak oznaczonego miejsca na parkingu dla osób niepełnosprawnych.

·         Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

·         W budynku nie ma oznaczeń w  alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

·         Brak możliwości swobodnego poruszania się ze względu na małą powierzchnię budynku

·         Budynek nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych

·         Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

·         Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 2021-2025

Raport o stanie zapewnienia dostępności 2021r.